Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 
Bezpłatne konsultacje odbędą się 10 maja 2017 r. (środa), w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, w godz. 9:30-12:00. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie 
możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.
 
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Serdecznie zapraszamy.​​

Z poważaniem,

Dominika Gregorek

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15

fax: 59 846 81 16

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu;

www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/LPIFESlupsk

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl

Zostań Liderem/ką przedsiębiorczości społecznej – I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
– rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Słupsku.
Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i budować jego markę? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów biznesowych?
6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, przestrzeń do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego, nowe umiejętności i kontakty.
Szukamy osób, które:

•    są lub chcą zostać liderami/kami w swojej małej lub dużej społeczności działającej w obszarze przedsiębiorczości społecznej,
•    chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, aby skuteczniej zarządzać swoją organizacją i jej zasobami,
•    zajmują się zarządzaniem w swojej organizacji pozarządowej i chcą zdobyć kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają:

•    przedstawicieli/ki przedsiębiorstw społecznych i instytucji publicznych,
•    lokalnych animatorów/ki,
•    wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup nieformalnych/grup inicjatywnych a także tych, którzy/e chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej.

Oferujemy:

•    szkolenie umiejętności liderskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym,
•    inspirujące zajęcia z doświadczonymi trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę i umiejętności opierają na doświadczeniu zawodowym,
•    certyfikat ukończenia Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.

CZYTAJ WIĘCEJ / POBIERZ PDF

Formularz_zgłoszeniowy

Projektu statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska,

W związku z opracowaniem projektu statutusołectw Gminy Dębnica Kaszubska, informujemy Państwa o możliwości składania uwag, opinii, wniosków i sugestii do treści statutu na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje trwają w terminie od 26 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r.

Projekt statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska dostępny jest:

 • na stronie internetowej UG;
 • na BIP;
 • w Urzędzie Gminy pok. nr 6;
 • u sołtysa poszczególnych sołectw.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konsultacji: Anna Mułyk – podinsp.. ds. współpracy z sektorem społecznym – tel. 59/8132 332, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu

 

Materiały do pobrania:

 • Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutu sołectw Gminy Dębnica Kaszubska
 • Projekt Statutu
 • Formularz konsultacyjny

PROJEKT STATUTU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45

zarzadzenie_45

Rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 kwietnia 2017

Minister rolnictwa podpisał rozporządzenie uchylające nakaz trzymania drobiu w budynkach. Po spełnieniu kilku warunków, ptaki mogą już dziś wrócić na wybiegi. Najnowsze rozporządzenie zakłada utrzymanie ogólnych środków bioasekuracji, które uznają, że zagrożenie nie ustąpiło całkowicie, o czym hodowcy muszą pamiętać.

POBIERZ ROZPORZADZENIE

PISMO SEKRETARZA GMINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

POBIERZ ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 1. Informacje ogólne
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 4. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w drodze zarządzenia.
 6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, którzy nie reprezentują organizacji składających ofertę w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach komisji;
 2. Zapoznanie się z ofertami;
 3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.
 1. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska do dnia 12 kwietnia 2017 r., do godz. 15.00.

Wszelkich informacji udziela Anna Mułyk – podinsp. ds. współpracy z sektorem społecznym, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu, tel. 59813 23 32.