Category Archives: Projekty gminne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Autor: | Aktualności, Projekty gminne, Ważne ogłoszenia | Brak komentarzy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 
Bezpłatne konsultacje odbędą się 10 maja 2017 r. (środa), w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, w godz. 9:30-12:00. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie 
możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.
 
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Serdecznie zapraszamy.​​

Z poważaniem,

Dominika Gregorek

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15

fax: 59 846 81 16

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu;

www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/LPIFESlupsk

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl

II nabór zgłoszeń do projektu ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Autor: | Projekty gminne | Brak komentarzy

baner_240x150_2017-01-04

Mieszkasz w Gminie Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce lub Potęgowo, od jakiegoś czasu chodzi Tobie po głowie żeby stać się własnym szefem, ale ciągle się wahasz czy dasz radę? Potrzebujesz wsparcia aby zrealizować swoje marzenie o własnej firmie?

Informujemy, że z myślą o takich osobach jak Ty został uruchomiony II nabór zgłoszeń do projektu ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Będzie prowadzony od 6 do 17 marca 2017r. bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu ul. Zjednoczenia 16a w Dębnicy Kaszubskiej pokój nr.2 Czytaj dalej

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Autor: | Projekty gminne | Brak komentarzy

Europejski_Fundusz_SpolecznyWójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński w dniu 13 lutego 2017 roku w imieniu Partnera Wiodącego – Gminy Kobylnica oraz pozostałych Partnerów Projektu: Gminy Miasto Ustka, Gminy Dębnica Kaszubska, Miasta Słupsk, Gminy Słupsk oraz Mentorów Rozwoju Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podpisał umowę nr RPPM.03.01.00-22-0146/16-00 o dofinansowanie projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 6 444 600,75 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 5 477 910,64 PLN.Przewidywany okres realizacji projektu  01.09.2016 r. – 12.12.2018 r.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin objętych projektem oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.

Projekt skierowany jest do 1252 dzieci z terenu Miasta Słupska, Miasta Ustka, Gminy Kobylnica, Gminy Dębnica Kaszubska i Gminy Słupsk w wieku 3-6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach do grupy docelowej będą mogły zostać zaliczone dzieci w wieku 2,5 lat – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) oraz 112 nauczycieli zatrudnionych w OWP.

Rusza nabór wniosków do projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”

Autor: | Projekty gminne | Brak komentarzy

Informujemy, iż 4 stycznia rozpocznie się nabór wniosków w Projekcie „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w Projekcie oraz Formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie http://jmm.net.pl/klasabiznes/

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 04.01.2017r. i potrwa do dnia 18.01.2017r., dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu w siedzibie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, pok. nr 2, złożone osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej czy kuriera kierowanej na ten sam adres. O przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

W przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc w projekcie, nabór zgłoszeń może zostać zakończony szybciej. Informacja o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonu: 58 555 19 27; 59 727 33 34

plakat_klasa-biznes

Termomodernizacja obiektów na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

Autor: | Projekty gminne | Brak komentarzy

logoFUE

W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w ramach podddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane jest w partnerstwie: Miasto Słupsk (Lider Projektu) wraz z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Kobylnica, Gminą Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Przedmiotem partnerskiego projektu jest termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka – 2, Gmina Kobylnica – 11, Gmina Słupsk – 2, Gmina Damnica – 4, Gmina Dębnica Kaszubska – 5 oraz Powiat Słupski- 3.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmuje kompleksową termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Okres realizacji przedsięwzięcia czerwiec: 2016 r. – październik 2019 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 40 031 342,68 zł, w tym kwalifikowane: 37 484 784,02 zł, dofinansowanie EFRR: 25 588 425,54 zł (w tym Dębnica Kaszubska – wydatki ogółem: 2 790 358,16 zł, w tym kwalifikowane: 2 621 065,88 zł dofinansowanie EFRR: 1 789 231,31 zł).

Na terenie Gminy Dębnica Kaszubska zaplanowano termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, Urzędu Gminy, Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz obiektu przedszkola w Budowie i Borzęcinie. Okres realizacji 2017 r. – 2018 r.