NATURA 2000

Obszary europejskiej sieci Natura  2000 na obszarze gminy Dębnica Kaszubska

Natura 2000 jest to program ochrony wyjątkowo cennych obszarów przyrodniczych na terytorium Unii Europejskiej. Jego celem jest zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne oraz zagrożone wyginięciem. Program Natura 2000 nie stanowi zagrożenia dla procesów inwestycyjnych na danym obszarze, a jedynie kierunkuje je tam, gdzie ich przeprowadzenie będzie miało nieduży wpływ na przyrodę, minimalizując w ten sposób ich oddziaływanie na środowisko.

Natura 2000 – źródło korzyści dla społeczności lokalnej w województwie pomorskim.

Obszary Natura 2000 w regionie pomorskim mają szansę być istotnym źródłem dochodu i obiektem rozwoju społeczeństwa lokalnego. Dotyczy to głównie takich obszarów jak:

  • turystyka – obszary Natura 2000 to elementy europejskiej sieci ekologicznej z naukowo potwierdzonym dobrym zachowaniem środowiska naturalnego. Są miejscami znanymi i docenianymi w całej Europie jako dobre do każdego rodzaju wypoczynku,
  • właściciele gruntów zlokalizowanych w granicach obszarów objętych programem mogą uzyskać nawet o 20 proc. wyższe dopłaty z tytułu programów rolnych i środowiskowych, jak również ekwiwalent pieniężny za utracone korzyści,
  • wynagrodzenie dla miejscowej ludności za wykonywanie działań ochronnych w obszarach Natura 2000, jak np. wykaszanie, wypas itp.
  • dofinansowanie dla samorządów na realizację projektów i programów poprawiających stan infrastruktury (kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, kotłownie na biomasę, programy edukacyjne i szkoleniowe, konkursy itp.).

Województwo pomorskie, w którym leży Dębnica Kaszubska, jest jednym z najważniejszych obszarów objętych programem Natura 2000 w kraju. Program wyznacza wspólne kryteria ochrony przyrody dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Celem objęcia programem danego terenu jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych wyginięciem. Program bazuje na dwóch dyrektywach: ptasiej – przyjętej w roku 1979 (ze zmianą w 2009 r.) i siedliskowej – przyjętej w roku 1992. Łącznie tereny objęte programem zajmują 318 tys. km2 powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km2 powierzchni lądowej, co daje 18 proc. powierzchni krajów zjednoczonych w Unii Europejskiej. W Polsce sieć objęta programem obejmuje niemal 20 proc. powierzchni kraju. Dzięki tym regulacjom zapobiegamy niszczeniu naturalnych siedlisk i gatunków zagrożonych, a wszelkie inwestycje prowadzone są tak, aby miały jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. Jako program unijny łączy on potrzebę ochrony ekosystemu z potrzebą rozwoju gospodarki na poziomie lokalnym.