DZIAŁKI

NIEPOGLĘDZIE

NAJNOWSZE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ / INFORMACJE,

kontakt: Monika Żendarska, tel. 666 366 828, e-mail: nieruchomosci@debnicakaszubska.eu

Button3

AKTUALNE PRZETARGI

UWAGA, W TYM MIEJSCU PREZENTUJEMY JEDYNIE WYBRANE PRZETARGI, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE AKTUALNE PRZETARGI, PROSIMY O KLIKNIĘCIE W PRZYCISK” ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNE PRZETARGI”, ZNAJDUJĄCY SIĘ PONIŻEJ PREZENTOWANYCH PRZETARGÓW

PRZYDATNE INFORMACJE

Niezbędne adresy dla nabywców działek przeznaczonych pod zabudowę

 • sieć energetyczna: „ENERGA – OPERATOR” SA, ul. Przemysłowa 114, Słupsk, tel. 59 841 60 00,
 • sieć wodno-kanalizacyjna: „Zakład Gospodarki Komunalnej”, ul. Zjednoczenia 48d, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 059 813 13 27; 059 81-31-211
 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8132 307,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów: Starostwo Powiatowe Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, tel. 59 841 85 00,
 • pozwolenie na budowę: Starostwo Powiatowe Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, tel. 59 841 85 00,
 • decyzja o warunkach zabudowy: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8132 307,
 • nadanie numeru porządkowego nieruchomości: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8132 321,
 • meldunki: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8132 324,
 • wznowienie granic nieruchomości, podział nieruchomości: uprawniony geodeta.

A.L.

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
 • Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości bądź pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje oraz dowód wpłaty wadium z podaniem numeru działki i miejscowości.
 • Wadium wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia.
  Wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
 • Wójt Gminy zawiadamia osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu/rokowań. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
 • Ogłoszenia o przetargu i rokowaniach zamieszczone są pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy.
  Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w pokoju nr 17, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub pod numerem telefonu 059 8132321 lub 666 366 828., (a.lichtensztein@debnica.pl ) w godzinach pracy urzędu.
  A.L.

Rokowania

Warunkiem przystąpienia do rokowań, jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki i miejscowości oraz złożenie pisemnego zgłoszenia. Uczestnik rokowań, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty a osoby prawne – pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w rokowaniach.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych dołączyć aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
• określenie, jakiej działki zgłoszenie dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
• kopię dowodu wpłaty zaliczki, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia,
• proponowaną cenę netto i sposób jej zapłaty,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z przeznaczeniem zbywanej działki,
• podanie ceny oraz sposobu jej zapłaty.
 • W rokowaniach istnieje możliwość zaproponowania ceny wywoławczej i sposobu jej zapłaty (w całości lub w ratach) oraz zaproponowanie ceny nabycia i sposób zapłaty (w całości lub w ratach). W przypadku zapłaty w ratach, I rata płatna jest przed aktem notarialnym i nie może być mniejsza niż 25% zaproponowanej ceny nabycia netto. Rozłożona na raty niespłacona część ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata. Rozłożenie na raty nie może przekraczać okresu 10 lat.
 • Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
 • Wójt Gminy zawiadamia osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu/rokowań. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
Ogłoszenia o przetargu i rokowaniach zamieszczone są pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy.
Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w pokoju nr 17, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub pod numerem telefonu 059 8132321 lub 666 366 828., (a.lichtensztein@debnica.pl ) w godzinach pracy urzędu.
A.L.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Wójt może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej Rada Gminy Dębnica Kaszubska ustaliła w drodze uchwały, w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości.
Podstawę do ustaleń opłaty w tym zakresie stanowi opinia rzeczoznawcy majątkowego, opierająca się na analizie rynku nieruchomości, wskazując na większą atrakcyjność nieruchomości podzielonej na wyodrębnione ewidencyjnie działki gruntu, aniżeli stanowiącej jedną całość. Należy podkreślić, że sam podział nieruchomości jedynie może, ale nie musi powodować zwiększenia jej wartości. Skutek taki nastąpi, jeżeli w wyniku podziału powstaną działki, których cechy takie jak: wielkość, konfiguracja granic, sposób skomunikowania z drogą publiczną, spowodują podniesienie atrakcyjności rynkowej nieruchomości.
Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobie będącej właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości w dniu, w którym decyzja organu gminy zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego) opłata ta może być rozłożona na okres 10 lat. W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału.
A.L.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

§ 67. Grupy użytków gruntowych
Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:
1) grunty rolne;
2) grunty leśne;
3) grunty zabudowane i zurbanizowane;
4) użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;
5) (uchylony);
6) grunty pod wodami;
7) tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

§ 68. Podział gruntów
1. Grunty rolne dzielą się na:
1) użytki rolne, do których zalicza się:
a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,
b) sady, oznaczone symbolem – S,
c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;
2) nieużytki, oznaczone symbolem – N.

2. Grunty leśne dzielą się na:
1) lasy, oznaczone symbolem – Ls;
2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:
1) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem – B;
2) tereny przemysłowe, oznaczone symbolem – Ba;
3) inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi;
4) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem – Bp;
5) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem – Bz;
6) użytki kopalne, oznaczone symbolem – K;
7) tereny komunikacyjne, w tym:
a) drogi, oznaczone symbolem – dr,
b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem – Tk,
c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem – Ti,
d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem – Tp.

4. Grunty pod wodami dzielą się na:
1) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem – Wm;
2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem – Wp;
3) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem – Ws.
5. Sadów o powierzchni mniejszej od 0,1000 ha oraz innych użytków gruntowych o powierzchni mniejszej od 0,0100 ha nie wykazuje się w ewidencji.

A.L.