x
AktualnościProjekty GminneWażne ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

By Luty 18, 2019 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dębnica Kaszubska, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2019 roku.

Formularz-zgloszeniowy-na-czlonka-komisji-konkursowej_I_połrocze_2019

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018, poz. 450. z późn. zm.), Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej,spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w drodze zarządzenia.

6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, którzy nie reprezentują organizacji składających ofertę w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;

4.      Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu I etapie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

 IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska do dnia 20 lutego do 9:00 godz.

Wszelkich informacji udziela Monika Piechna – podinsp.. ds. współpracy z sektorem społecznym, e-mail: m.piechna@debnicakaszubska.eu, tel. 59813 23 32.