Reklamację w sprawie

nieodebranych odpadów komunalnych

W przypadku gdy firma odbierająca odpady komunalne nie odbierze odpadów z Twojej posesji zarówno zmieszanych jak i segregowanych bądź nie pozostawi worków na odpady segregowane itp. należy to reklamować, zgłaszając:

  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
  • elektronicznie na adres: informacja@debnicakaszubska.eu
  • telefonicznie: (59) 8131 623, (59) 8132 333, (59) 8132 337.

W reklamacji proszę podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranego odpadu oraz telefon kontaktowy.

Pamiętaj!!!

  1. Wystaw przed posesję pojemnik na odpady zmieszane oraz worki z selektywną zbiórką odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (wywóz odpadów odbywa się od godziny 6.00 do godziny 21.00).
  2. W przypadku niewystarczającej ilości otrzymanych worków, możesz je pobrać u Sołtysa Sołectwa, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz w Urzędzie Gminy.
  3. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.