Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marcin Botwinionek tel. 605862087

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Monika Botwinionek
– Emilia Paluszek-Pek
– Małgorzata Piorunowska
– Mariola Szapiel
– Krzysztof Piernicki

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2018 roku

SOŁECTWO STARNICE – TROSZKI (19)
Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1.Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa 4 000,00
2.Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki 2 000,00
3.Ogrzewanie remizoświetlicy w miejscowości Starnice 1 000,00
4.Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice 500,00
5.Przebudowa drogi w m. Troszki 4 000,00
6.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Troszki 4 000,00
7.Doposażenie placu zabaw w m. Starnice 7 551,20
Razem: 23 051,20